Logo

Algemene voorwaarden

De agressietrainers Nederland

Artikel 1 Definities en toepasselijkheid

 1. In deze algemene voorwaarden verstaan wij onder Opdrachtnemer: De agressietrainers Nederland en Opdrachtgever: de natuurlijke of de rechtspersoon die aan De agressietrainers Nederland opdracht verleent tot het verrichten van diensten.
 2. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en leveringen van opdrachtnemer. 


Artikel 2 Offertes 
  

 1. Offertes van opdrachtnemer zijn gebaseerd op informatie die door de opdrachtgever is verstrekt.
 2. Al onze offertes zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.
 3. Alle offertes zijn 90 dagen geldig vanaf de offerte vermelde datum. Na deze datum kunnen aan de onderliggende offerte geen rechten worden ontleend.
 4. Offertes gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.


Artikel 3 Totstandkoming van de overeenkomst

 1. De overeenkomst tussen opdrachtnemer en opdrachtgever komt tot stand door ondertekening van de offerte door de opdrachtgever.
 2. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, worden overeenkomsten aangegaan voor de duur van de opdracht.


Artikel 4 Tarieven en beloning

 1. De tarieven zijn exclusief reis- en verblijfskosten tenzij uitdrukkelijk anders vermeld in de offerte.
 2. Beloning van opdrachtnemer door opdrachtgever is niet afhankelijk van de uitkomst van de betreffende opdracht.
 3. Alle werkzaamheden die niet in de offerte of overeenkomst zijn vermeld, maar wel in opdracht van opdrachtgever zijn uitgevoerd, worden als meerwerk op basis van de gebruikelijke tarieven aan opdrachtgever in rekening gebracht.


Artikel 5 Uitvoering van de overeenkomst

 1. 1 Opdrachtnemer heeft tegenover opdrachtgever een inspanningsverplichting om de door haar te verrichten werkzaamheden naar beste inzicht en vermogen uit te voeren overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap.
 2. Indien het voor een goede uitvoering van de opdracht vereist is, heeft de opdrachtnemer het recht de opdracht of een gedeelte daarvan uit te besteden. Dit gebeurt altijd in onderling overleg.
 3. De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan opdrachtnemer aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan opdrachtnemer worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan zijn verstrekt, heeft de opdrachtnemer het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de opdrachtgever in rekening te brengen.


Artikel 6 Wijziging van de overeenkomst

 1. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat voor een behoorlijke uitvoering het noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aanpassen.
 2. Indien partijen overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. Opdrachtgever zal de opdrachtnemer zo spoedig mogelijk hiervan op de hoogte stellen.
 3. Indien de wijziging of aanvulling op de overeenkomst financiële en / of kwalitatieve consequenties hebben, zal opdrachtnemer de opdrachtgever hierover tevoren inlichten.
 4. In afwijking van lid 3 zal opdrachtnemer geen meerkosten in rekening kunnen brengen indien de wijziging en / of aanvulling het gevolg is van omstandigheden die aan haar kunnen worden toegerekend.


Artikel 7 Geheimhouding

Opdrachtnemer is zich bewust van zijn verplichting tegenover onbevoegden strikte geheimhouding te
betrachten ten aanzien van alles wat opdrachtnemer bekend wordt en waarvan opdrachtnemer weet of kan
vermoeden, dat een en ander van vertrouwelijke aard is.


Artikel 8 Intellectueel eigendom en gebruiksrecht

 1. Het auteursrecht en eventuele andere intellectuele eigendomsrechten blijven berusten bij opdrachtnemer.
 2. Alle door opdrachtnemer geproduceerde en/of verstrekte stukken, zoals rapporten, adviezen, berekeningen enz., zijn uitsluitend bestemd voor gebruik door opdrachtgever en mogen niet zonder  voorafgaande toestemming van opdrachtnemer worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt, of door anderen dan opdrachtnemer ten uitvoer worden gebracht, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen of tenzij uit de aard van de verstrekte stukken anders voortvloeit.


Artikel 9 Annulering

 1. Indien de opdrachtgever een training annuleert of verplaatst binnen 1 maand voor aanvang van de activiteiten, dan is de opdrachtgever 50% de waarde van de overeenkomst aan de opdrachtnemer verschuldigd.
 2. Indien de opdrachtgever een training annuleert of verplaatst binnen 14 dagen voor aanvang van de activiteiten, dan is de opdrachtgever 100% de waarde van de overeenkomst aan de opdrachtnemer verschuldigd.
 3. Indien opdrachtnemer voor een correcte uitvoering van de overeenkomst reeds contracten met derden heeft afgesloten, welke door de onder punt 1 van dit artikel bedoelde annulering komen te vervallen, is de opdrachtgever verplicht alle door opdrachtnemer te maken kosten om deze contracten te ontbinden, aan opdrachtnemer te vergoeden.
 4. Annulering van de overeenkomst door opdrachtgever kan alleen schriftelijk of per e-mail geschieden en dient door opdrachtnemer schriftelijk of per e-mail bevestigd te worden.


Artikel 10 Betaling

 1. Het volgens de factuur verschuldigde bedrag dient door opdrachtgever te worden voldaan binnen 30 dagen na de factuurdatum, dit onder korting of compensatie, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
 2. Bij opdrachten met een looptijd langer dan een maand kunnen de kosten periodiek in rekening gebracht worden conform in de opdracht overeengekomen termijnen en termijnbedragen.
 3. Wanneer de betaling niet, niet tijdig of niet volledig, plaatsvindt, is over het na de betalingstermijn openstaande bedrag, inclusief BTW, een rente verschuldigd van 1% per maand of gedeelte daarvan, te berekenen vanaf het verstrijken van de betalingstermijn.
 4. Bij achterwege blijven van geheel of gedeeltelijke betaling staat het opdrachtnemer vrij de vordering ter  incasso uit handen te geven. In dat geval komen alle gerechtelijke en/of buitenrechtelijke kosten ten laste van opdrachtgever.


Artikel 11 Aansprakelijkheid

 1. Opdrachtnemer verplicht zich de gegeven opdrachten naar beste vermogen en kunnen uit te voeren.
 2. Opdrachtnemer is alleen aansprakelijk voor directe schade, nimmer voor gevolgschade, zoals gederfde winst.
 3. Opdrachtnemer aanvaardt geen aansprakelijkheid jegens opdrachtgever voor schade ontstaan als gevolg van een aan opdrachtnemer toerekenbare tekortkoming of door onrechtmatige daad.
 4. Opdrachtnemer kan niet aansprakelijk worden gehouden, indien de wederpartij/opdrachtgever de mogelijkheid heeft zich ter zake van het ontstaan van de schade rechtstreeks op een derde dan wel op zijn verzekeringsmaatschappij te verhalen
 5. Indien in een gerechtelijke procedure mocht worden vastgesteld, dat opdrachtnemer toch aansprakelijkheid dient te dragen, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot de directe schade van het schadegeval, met een maximum van 50% van het tarief dat op de betreffende opdracht door opdrachtnemer gefactureerd kon worden.


Artikel 12 Toepasselijk recht

Op iedere overeenkomst tussen een opdrachtgever en opdrachtnemer is Nederlands recht van toepassing.


Artikel 13 Klachtenregeling

Hoewel opdrachtnemer zijn uiterste best doet om trajecten zo goed mogelijk te laten verlopen, kan het
gebeuren, dat opdrachtgever ergens niet tevreden over is.

 1. Opdrachtgever kan een klacht tot 2 weken na de uitvoeringsdatum schriftelijk of via e-mail melden bij    opdrachtnemer.
 2. Nadat de klacht is ingediend krijgt de klager binnen 5 werkdagen een bericht dat de klacht door De agressietrainers is ontvangen.
 3. De klacht wordt in eerste instantie onderzocht door de interne klachtencommissie van De agressietrainers, bestaande uit de directeur van De agressietrainers en de persoon die in opdracht van De agressietrainers  de opdracht heeft uitgevoerd.
 4. De klachtencommissie komt binnen vier weken na ontvangst van de klacht tot haar oordeel.
 5. Verlenging van de in lid 4 genoemde termijn is mogelijk met twee periodes van maximaal vier weken.
 6. Is verlenging noodzakelijk dan maakt de klachtencommissie deze verlenging aan de klager bekend.
 7. Indien bovenstaande procedure niet leidt tot tevredenheid is er beroepsmogelijkheid bij een onafhankelijke derde zijnde: NVO2 – Nederlandse Vereniging van HRD professionals in ontwikkelen en opleiden zie www.nvo2.nl. In onderling overleg kan hier van worden afgeweken en kan eventueel een andere onafhankelijke derde worden aangewezen. De uitspraak van NVO2 is bindend.
 8. Klachten worden geregistreerd en voor de duur van 2 jaar bewaard.
 9. Klachten worden vertrouwelijk behandeld.


Artikel 14 Wijziging van de voorwaarden

 1. Herziening van deze algemene voorwaarden door de opdrachtnemer is steeds mogelijk. De inwerkingtreding wordt bij de bekendmaking c.q. deponering van de voorwaarden vermeld.
 2. Opdrachtnemer dient de opdrachtgever uiterlijk 30 (dertig) dagen voor inwerkingtreding van de herziene algemene voorwaarden hiervan schriftelijk op de hoogte te brengen. Indien de opdrachtgever de wijziging niet wenst te accepteren, kan hij de overeenkomst schriftelijk opzeggen met ingang van de inwerkingtreding van de nieuwe algemene voorwaarden.
Offerte of meer informatie?